Brdy Dla Domu

Szybki, stabilny, niezawodny

Żadnego kopania. Łatwy w konfiguracji.
Szybkie, niezawodne łącze szerokopasmowe.

Gwarancja dopasowania ceny

Znalazłeś niższą cene w innej firmie?
Pokonamy ją!

REGULAMIN .

REGULAMIN 

Niniejszy dokument określa warunki, na jakich Europasat Sp. z oo, numer KRS: 0000576585, NIP: 5213706962, z siedzibą przy ul. Orzycka 6/1b, 02-695 Warszawa świadczy Usługi i Sprzęt na rzecz Klientów będących przedsiębiorcami lub konsumentami.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem e-mail info@brdyservice.pl lub dzwoniąc pod numer 22 307 67 64

1. STOSUNEK UMOWY

1. NASZA RELACJA

Stosunek umowy pomiędzy BRDY a Tobą reguluje Umowa. Regulamin wraz z wszelkimi dokumentami przekazanymi Państwu w trakcie składania zamówienia traktowane są łącznie jako standardowe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych. Są one również dostępne na naszej Stronie Internetowej i dostarczamy je Państwu bezpłatnie na trwałym nośniku przed zawarciem Umowy.

2. UMOWA

A. Złożone przez Ciebie Zamówienie stanowi złożoną przez Ciebie ofertę zapisania się na Usługi. Jeżeli przyjmiemy tę ofertę, zrobimy to wysyłając do Ciebie e-mail potwierdzający Twoje Zamówienie, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2(d) poniżej (tylko klienci biznesowi). Kiedy przyjmiemy Twoje Zamówienie, niniejsza Umowa będzie wiążąca zarówno dla Ciebie, jak i dla nas. Składając Zamówienie, zgadzasz się i akceptujesz niniejsze warunki. Niniejsza Umowa będzie miała pierwszeństwo przed wszelkimi warunkami, które możesz zaproponować w dowolnym Zamówieniu.

B. Składając Zamówienie, zobowiązujesz się do dokonania pełnej płatności uzgodnionych Opłat początkowych w akceptowalny przez nas sposób, włączając w to polecenie zapłaty, kartę debetową/kredytową, przelew bankowy, platności 24 lub w jakikolwiek inny oferowany sposób.

C. W przypadku klientów biznesowych wyrażasz zgodę na to, że jeśli tak zdecydujemy, możemy w dowolnym momencie przeprowadzić kontrolę zdolności kredytowej i ujawnić informacje dotyczące Twojej historii płatności dowolnym agencjom kredytowym. W każdej wiadomości e-mail z potwierdzeniem, którą wysyłamy do klientów biznesowych, będzie zawarta informacja, czy konieczna będzie kontrola kredytowa, abyśmy mogli zaakceptować Twoje Zamówienie. Jeśli po sprawdzeniu zdolności kredytowej zaakceptujemy Twoje Zamówienie, wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacją, że zaakceptowaliśmy Twoje Zamówienie.

D. Możemy według własnego uznania odrzucić całość lub część Twojego Zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności i odpowiedzialności za podanie Ci powodu. W przypadku odrzucenia zamówienia niezwłocznie zwrócimy wszelkie kwoty zapłacone przez Ciebie w związku z odrzuconym Zamówieniem.

E. O ile nie odrzucimy Twojego Zamówienia, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci połączenie z Usługami tak szybko, jak to będzie rozsądnie wykonalne, biorąc pod uwagę istniejące zobowiązania dotyczące Instalacji i możliwości koordynacji Instalacji na poziomie regionalnym.

F. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Tobą a nami dopiero wtedy, gdy wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacją, że przyjęliśmy Twoje Zamówienie.

G. W wiadomości e-mail, którą wyślemy do Ciebie z potwierdzeniem zamówienia, będzie określony Minimalny okres.

H. Niniejsza Umowa pozostanie w mocy przez Okres Minimalny i później, chyba że Ty lub my rozwiążemy niniejszą Umowę zgodnie z Klauzulą 10. Klauzula 10 pozwala Tobie lub nam rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem po Okresie Minimalnym. Klauzula 11 (Rezygnacje konsumenckie) umożliwia odstąpienie od umowy w okresie do odstąpienia od umowy, a klauzule 3d i 16 pozwalają na odstąpienie od umowy w innych określonych okolicznościach.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG

A. BRDY będzie świadczyć Usługi i udostępniać Klientowi Sprzęt zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy Telekomunikacyjnej.

B. BRDY zapewnia Klientowi bezpłatną pomoc telefoniczną i e-mailową związaną ze zdalną diagnostyką.

C. W przypadku awarii Klient powinien powiadomić nas o tym fakcie możliwie jak najszybciej.

D. Klient ponosi odpowiedzialność za niezgodność Sprzętu Klienta z Usługami lub Sprzętem. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Sprzęt Klienta jest właściwie konserwowany, sprawny i zgodny z Usługami i Sprzętem.

E. Klient ma obowiązek powiadomić nas o każdej przeprowadzce lub zmianie adresu. W przypadku zmiany adresu, pod którym świadczone są Usługi, dołożymy wszelkich starań, ale nie jesteśmy zobowiązani, aby świadczyć Państwu Usługi pod nowym adresem. Musisz powiadomić nas na piśmie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze przeniesienia Usług pod nowy adres. Jeżeli świadczenie Usług pod nowym adresem będzie możliwe, podejmiemy odpowiednie kroki w celu przeniesienia Sprzętu. Klient zobowiązany jest do uiszczenia odpowiednich opłat za odinstalowanie i ponowną instalację Sprzętu. Jeśli przeniesiesz swój szerokopasmowy terminal satelitarny z jednego kraju do innego, stawka podatku VAT należna od miesięcznych opłat może się różnić.

F. Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca usług satelitarnych może okresowo ograniczać oprogramowanie, które ma negatywny wpływ na jego sieć satelitarną. Obejmują one między innymi oprogramowanie do użytku nieprofesjonalnego, w szczególności aplikacje peer to peer i wszelkie inne protokoły, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ogólną jakość Usług.

G. Informujemy, że BRDY nie wdrożyło procedur pomiaru i organizacji ruchu sieciowego, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu przepustowości łącza. Wskazane procedury mogą zostać wprowadzone przez Operatora Usług Satelitarnych i mogą mieć wpływ na jakość świadczonych Usług w sytuacji przekroczenia przez Klienta przysługującego mu miesięcznego limitu priorytetowego przesyłu danych. Więcej informacji na temat miesięcznego limitu danych priorytetowych znajdziesz w punkcie 8.e poniżej.

H. Ze względu na charakter komunikacji satelitarnej niektóre aplikacje i działania nie są zalecane w przypadku satelitarnych usług szerokopasmowych. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy Usługi odpowiadają jego wymaganiom. Jeżeli Satelitarne Usługi Szerokopasmowe nie spełnią Twoich oczekiwań, możesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Telekomunikacyjnej, jeżeli przysługuje Ci to zgodnie z ust. 11 poniżej.

I. O ile Klient nie wybrał określonego pakietu lub oferty wymagającej od Klienta utrzymania Usług na określonym minimalnym poziomie, Klient uprawniony jest do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przypisanych mu Usług poprzez złożenie pisemnego wniosku o zmianę w trybie art. następujące warunki:

• Klient może zmienić zakres przypisanych mu Usług tylko raz w cyklu rozliczeniowym. W przypadku złożenia w tym samym miesiącu kilku wniosków o zmianę, zrealizowany zostanie ostatni wniosek. Zmiana zacznie obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego cyklu.

• Dotychczasowi klienci nie mogą ograniczać zakresu usług do poziomu taryf promocyjnych dla nowych klientów.

J. Świadczenie Usług nie rozpocznie się do czasu pomyślnego zakończenia Instalacji. Zakończenie Instalacji nie oznacza automatycznie, że Usługa może zostać pomyślnie aktywowana.

K. Usługa świadczona jest na porcie Ethernet modemu satelitarnego. Nie zapewniamy wsparcia w zakresie ustawień sieciowych, konfiguracji czy obsługi Klienta, za wyjątkiem informacji zawartych w instrukcji Sprzętu.

4. KORZYSTANIE Z USŁUG

A. Klient:

I. akceptuje, że nasze Usługi są świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w formie transmisji danych udostępnianej przez Klienta lub w formie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej oraz że nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie cenzurujemy materiałów dostępnych w Internecie, oraz Klient korzysta z Usług i Internetu na własne ryzyko i podlega wszystkim obowiązującym krajowym i międzynarodowym przepisom ustawowym i wykonawczym;

II. akceptuje fakt, że informacje i usługi uzyskane w ramach Usług mogą nie być kompletne, prawidłowe, aktualne lub wolne od błędów oraz że nie gwarantujemy, że informacje i usługi, które możesz uzyskać w ramach Usług, będą odpowiednie do Twoich celów i wymagań;

III. przyznaje, że dokładna przepustowość i prędkość osiągalna w przypadku połączenia szerokopasmowego mogą się różnić w zależności od liczby użytkowników korzystających z sieci w danym momencie;

IV. zobowiązuje się, że po rozwiązaniu Umowy Telekomunikacyjnej w terminie 14 dni odstąpienia od umowy zaprzestanie korzystania z Usług i niezwłocznie zwróci nam Sprzęt oraz usunie lub zniszczy całe dostarczone przez nas Oprogramowanie umożliwiające Państwu dostęp do Usług;

V. akceptuje, że limit priorytetowego przesyłu danych wskazany w Parametrach Jakościowych Usług Satelitarnych Szerokopasmowego oraz w Umowie Telekomunikacyjnej ulega odnowieniu w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego wykazanego na fakturze miesięcznej.

B. BRDY:

I. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, w miarę możliwości, aby Usługi były wolne od wszelkich wirusów, złośliwego oprogramowania i błędów;

II. zobowiązuje się nie przechowywać kopii zapasowych wiadomości e-mail i innych danych należących do Klienta; I,

iii. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Sprzętu Klienta, jeżeli powstały one wyłącznie na skutek pobrania oprogramowania lub innych treści lub usług świadczonych przez osoby trzecie.

C. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG I SPRZĘTU

I. Klientowi nie wolno wykorzystywać Usług (i zapewnia, że jego pracownicy/użytkownicy nie korzystają) z Usług w celach niezgodnych z prawem oraz korzystać z Usług w celu obrażania innych osób lub powodowania zakłóceń. Obejmuje to między innymi włamania, podsłuchiwanie sieci i podobne techniki, a także wysyłanie niechcianych wiadomości marketingowych, wysyłanie innych rodzajów spamu lub korzystanie z anonimowych remailerów lub innych serwerów.

II. Klient nie może dopuścić do utraty, kradzieży lub uszkodzenia Sprzętu ani pozwolić na to jakiejkolwiek innej osobie lub w inny sposób spowodować to samo (chyba że zakupił Sprzęt).

III. Klient ma obowiązek niezwłocznie przekazać nam wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług, a my możemy żądać ich udzielenia w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Musisz przestrzegać wszelkich uzasadnionych instrukcji wydanych przez nas w związku z instalacją, usługami, sprzętem i opłatami oraz obowiązków związanych z korzystaniem z usług.

V. Podczas próby korzystania z Usług Klient musi znajdować się w zasięgu urządzeń będących częścią sieci bezprzewodowej.

VI. Klient i jego pracownicy/użytkownicy nie będą zezwalać na dostęp ani przyznawać żadnych innych praw do Usług lub Sprzętu żadnej innej osobie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

VII. Klient i jego pracownicy/użytkownicy nie będą ingerować ani próbować ingerować, ani pozwalać osobom trzecim na ingerencję lub próbę ingerencji w Sprzęt, Oprogramowanie umożliwiające świadczenie Usług oraz jakąkolwiek inną własność będącą naszą własnością lub przez nas używaną bez naszej uprzedniej pisemnej zgoda.

VIII. Klient i jego pracownicy/użytkownicy nie będą konserwować, naprawiać, podejmować prób konserwacji lub naprawy ani zezwalać osobom trzecim na konserwację, naprawę lub próby konserwacji lub naprawy Oprogramowania lub Sprzętu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie takie działania spowodują utratę gwarancji na Oprogramowanie lub Sprzęt, który został poddany powyższym zabiegom.

IX. Klient i jego pracownicy/użytkownicy nie będą korzystać z Usług w celu świadomego lub lekkomyślnego przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusa komputerowego lub jakiegokolwiek kodu komputerowego, pliku lub programu zaprojektowanego w celu zakłócania, uszkadzania, niszczenia lub ograniczania działania jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, urządzeń lub sprzęt telekomunikacyjny.

X. W przypadku, gdy Klient powiadomi nas o wyznaczonych pracownikach i upoważnionych użytkownikach, fakt ten nie zwalnia Klienta z obowiązku monitorowania wykorzystania dostępu i bezpiecznych haseł dostępu.

5. SPRZĘT

A. Korzystanie ze sprzętu

I. Udostępniamy Klientowi Sprzęt w celu umożliwienia korzystania z Usług. Klientowi nie wolno używać Sprzętu do żadnych innych celów i musi przestrzegać wszystkich instrukcji producenta.

II. Jeżeli zażądamy potwierdzenia lokalizacji Sprzętu, Klient ma obowiązek jak najszybciej, a w każdym razie w ciągu siedmiu dni od dnia naszego wezwania, podać nam taką lokalizację. Klientowi nie wolno przenosić Sprzętu w inne miejsce bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

III. Jeżeli Klient korzysta ze Sprzętu Klienta, nie gwarantujemy, że Sprzęt będzie zgodny ze Sprzętem Klienta lub będzie z nim współpracował.

IV. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1895) zwracamy Państwa uwagę na obowiązek nieutylizowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z niesegregowanymi odpadami komunalnymi oraz obowiązek oddzielnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Klient zgadza się przestrzegać tych obowiązków oraz wszelkich dodatkowych obowiązków lub zobowiązań zastępujących je, gdy Sprzęt nie będzie już potrzebny Klientowi ani BRDY.

B. Własność sprzętu i ryzyko

I. Wszelkie ryzyko związane ze Sprzętem przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia Sprzętu Klientowi. W celu zminimalizowania ryzyka Klient może ubezpieczyć Sprzęt od utraty, kradzieży, pożaru, zalania i wszelkich innych ryzyk związanych z utratą lub uszkodzeniem po dostawie Sprzętu.

C. Naprawa/wymiana sprzętu

I. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o wszelkich stratach lub uszkodzeniach jakiejkolwiek części Sprzętu.

II. W okresie gwarancyjnym wynoszącym 24 miesiące jesteśmy odpowiedzialni za naprawę i wymianę Sprzętu, z wyjątkiem sytuacji, gdy uszkodzenie lub problem nie było spowodowane wadami własnymi Sprzętu.

III. Taka naprawa lub wymiana może obejmować wymianę Sprzętu na inny. Sprzęt zastępczy zostanie dostarczony tak szybko, jak to możliwe, ale klient ma obowiązek zwrócić odpowiednią część potencjalnie wadliwego Sprzętu tak szybko, jak to możliwe, w przeciwnym razie zostanie za niego wystawiona faktura. Adres zwrotny zostanie podany przez zespół obsługi klienta. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że zwracany towar nie ma wad, zostanie on odesłany do Klienta, a Klient będzie zobowiązany uiścić opłatę za przesyłkę.

IV. BRDY może dodać lub wymienić Sprzęt, jeśli jest to konieczne do świadczenia Usług.

V. Za wszelkie gwarancje udzielone w związku z instalacją wykonaną przez Instalatora niebędącego naszym pracownikiem lub Instalatora przez nas wyznaczonego odpowiada taki instalator

D. Dbanie o sprzęt

I. Klient zobowiązany jest do należytej dbałości o Sprzęt. Klient nie może pozwalać na dodawanie, modyfikowanie lub modyfikowanie Sprzętu w jakikolwiek sposób (lub zezwalać na to komukolwiek innemu niż nasi agenci). Dzielenie lub powielanie przez Klienta linii lub przewodów sygnałowych jest wyraźnie zabronione. Niezależnie od innych przysługujących nam praw, może to skutkować zawieszeniem Usług lub rozwiązaniem Umowy.

II. Klient zobowiązuje się, że w czasie, gdy Sprzęt nie będzie używany, będzie utrzymywał Sprzęt w stanie czuwania i nie odłączy Sprzętu od zasilania.

III. Klientowi nie wolno usuwać napisów ani oznaczeń umieszczonych na Urządzeniu, ingerować w nie ani ich zacierać.

IV. Jeżeli Sprzęt zostanie zgubiony, skradziony lub uszkodzony z jakiegokolwiek powodu innego niż wada produkcyjna, wada konstrukcyjna lub normalne zużycie w okresie obowiązywania Umowy Telekomunikacyjnej, należy nas o tym natychmiast powiadomić. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty stosownego odszkodowania za stratę lub szkodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

E. Dlaczego powinieneś przestrzegać tych warunków

I. Udostępniamy Klientowi Sprzęt pod warunkiem wywiązania się przez niego z obowiązków wynikających z Umowy Telekomunikacyjnej i niniejszego Regulaminu. Jeżeli Klient nie przestrzega postanowień Umowy Telekomunikacyjnej lub niniejszego Regulaminu, w szczególności (ale nie wyłącznie) obowiązków wynikających z pkt. 4 i 5 Regulaminu, lub jeżeli mamy uzasadnione podejrzenie, że ich nie dopełnił, mamy prawo żądać zwrotu Sprzętu lub usunięcia Sprzętu z siedziby Klienta. W takich okolicznościach musisz zapewnić nam nieograniczony i bezpieczny dostęp do swojej nieruchomości oraz uzyskać niezbędne zgody od właściciela, administratora budynku lub najemcy wymagane do zwrotu Sprzętu.

6. INSTALACJA

A. Usługę możesz zainstalować samodzielnie lub poprosić o polecenie naszego rekomendowanego inżyniera.

B. Jeśli poprosisz nas o zorganizowanie instalacji sprzętu, będą obowiązywać dodatkowe warunki, które zostaną potwierdzone przez nasz zespół instalacyjny.

C. Wybierając własnego instalatora lub chcąc przeprowadzić instalację samodzielnie, ponosisz pełną odpowiedzialność za ukończenie instalacji. Nie jesteśmy zobowiązani do udzielenia dodatkowej pomocy. Jeśli zostaniesz o to poproszony, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię opłatą według naszych Opublikowanych cen za czas świadczenia takich usług pomocy technicznej Tobie lub Twojemu Instalatorowi.

D. Jeśli wybierzesz opcję samodzielnej instalacji lub skorzystasz z własnego instalatora, dołożysz uzasadnionych starań, aby zakończyć Instalację w ciągu 14 dni od otrzymania Sprzętu. Jesteśmy uprawnieni do pobierania opłat za Usługi od daty podłączenia i aktywacji modemu lub 14 dni po otrzymaniu zestawu, jeśli nie podłączono i nie aktywowano, chyba że uzgodniliśmy na piśmie alternatywną datę rozpoczęcia. Wszelkie opłaty za Sprzęt będą obowiązywać od dnia otrzymania Sprzętu.

E. Zalecamy zachowanie całego oryginalnego opakowania na wypadek konieczności zwrotu Sprzętu do nas w celu serwisu lub gwarancji

7. PŁATNOŚĆ ZA SPRZĘT I USŁUGI

A. Wysokość Opłat Wstępnych za Usługi zostanie określona w potwierdzeniu Zamówienia oraz w Umowie Telekomunikacyjnej. Opłaty początkowe, które możesz ponieść, są wymienione na naszej Stronie internetowej

B. Zwykle wymagamy uiszczenia Opłat Początkowych (opłaty aktywacyjnej oraz miesięcznej opłaty za nasze Usługi wraz z opłatą za miesięczny wynajem Sprzętu) po zawarciu Umowy Telekomunikacyjnej, a przed Instalacją. Jeżeli Opłaty Wstępne za Sprzęt nie zostaną uiszczone, zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia lub zmiany terminu uzgodnionej daty Instalacji lub zażądania zwrotu Sprzętu dostarczonego Klientowi oraz prawo do usunięcia całego dostarczonego Sprzętu po uprzednim powiadomieniu.

C. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, będziemy wystawiać Państwu w regularnych odstępach czasu z góry rachunki za Usługi wraz z wszelkimi zaległymi Opłatami. Musisz opłacić swój rachunek w całości przed Terminem płatności, bez żadnych potrąceń, potrąceń lub roszczeń wzajemnych. Będziesz odpowiedzialny za Opłaty od dnia, w którym po raz pierwszy udostępniliśmy Ci Usługi (lub, jeśli zdecydujesz się na samodzielną instalację, od daty określonej w punkcie 6d), chyba że powiadomimy Cię inaczej. Zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie Opłaty poniesione na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy Opłaty te zostały poniesione przez Ciebie lub kogokolwiek innego korzystającego ze Sprzętu lub Usług za Twoją zgodą czy bez niej. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny podawane przez nas i wymienione na naszej Stronie internetowej zawierają podatek VAT (i/lub wszelkie inne podatki) według obowiązujących stawek od czasu do czasu, a wszystkie opłaty widoczne na rachunku zawierają podatek VAT. Możemy od czasu do czasu zmieniać nasze Opłaty, powiadamiając Cię z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, a także możemy od czasu do czasu zmieniać datę rozliczenia lub częstotliwość/okres rozliczeń, powiadamiając Cię o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli zmiana częstotliwości lub okresu rozliczeniowego spowoduje dla Ciebie istotną szkodę, możesz zrezygnować z usług, przekazując nam powiadomienie o anulowaniu w ciągu 30 dni od powiadomienia Cię. Jeśli zdecydujesz się anulować jakikolwiek element Usług, nadal będziesz odpowiedzialny za saldo na swoim koncie, w tym między innymi za wszelkie Opłaty należne na mocy niniejszej Umowy do daty rozwiązania.

D. Wyślemy Ci fakturę za Usługi i wszelkie inne aktualne opłaty drogą cyfrową. Akceptując niniejsze warunki, klient wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiej komunikacji drogą e-mailową.

E. Po upływie Minimalnego Okresu Umownego, jeżeli Klient rozwiąże Umowę Telekomunikacyjną lub zrezygnuje z jakichkolwiek Usług w okresie pomiędzy terminami wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest do zapłaty całości Należności wynikających z dnia obliczenia ostatniej faktury oraz części należności za Usługi naliczone do dnia wystawienia kolejnej faktury.

F. Zapłata Opłat Inicjalnych następuje po zawarciu Umowy Telekomunikacyjnej. Płatności za Opłaty Początkowe można dokonać przelewem bankowym, kartą kredytową/debetową, poleceniem zapłaty lub Platności 24. Obowiązkiem Klienta jest dopilnowanie, aby wszystkie płatności zostały dokonane w obowiązującym Terminie Płatności.

G. Nasze opłaty opierają się na płatności kartą kredytową, debetową lub poleceniem zapłaty. Twoim obowiązkiem jest terminowe dostarczenie nam aktualnych informacji o karcie płatniczej, abyśmy mogli pobrać wszelkie bieżące opłaty. Jeśli nie będziemy w stanie otrzymać płatności za Opłaty w taki sposób, wyrażasz zgodę na pobranie płatności w inny sposób, w tym przy użyciu innych metod płatności bezpośrednich lub innych informacji, które już nam przekazałeś. Informujemy, że w przypadku braku środków na koncie powiązanym z poleceniem zapłaty, zachowujemy prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 10 euro za każdą odrzuconą transakcję SEPA.

H. Istotne jest, aby Klient dokonał pełnej i terminowej spłaty wszystkich Należności. W przypadku nieuregulowania Należności w terminie Klient naruszy postanowienia Umowy Telekomunikacyjnej, a my mamy prawo rozwiązać Umowę Telekomunikacyjną zgodnie z ust. 10(c) i odzyskać zaległe Należności z tytułu Umowy Telekomunikacyjnej Porozumienie. Prawo to jest niezależne od jakichkolwiek innych praw, jakie możemy mieć wobec Ciebie.

I. W przypadku nie uregulowania przez Klienta całości Należności w Terminie Płatności, możemy wstrzymać świadczenie Usług do czasu uregulowania całości Należności. Przywrócenie Usług może zająć do trzech Dni Roboczych od dnia otrzymania przez nas pełnej zapłaty wszelkich zaległych Należności.

J. Jeżeli Kwota jest opóźniona o więcej niż pięć Dni Roboczych, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia odsetek za okres od Terminu Zapadalności do dnia faktycznej płatności w całości (niezależnie od tego, czy termin płatności przypada przed czy po jakimkolwiek wyroku lub wyroku) jest emitowana) według stopy będącej sumą stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Aktualną stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego można sprawdzić tutaj. Maksymalna stopa procentowa wynikająca z powyższego wyliczenia nie może przekroczyć ustawowej maksymalnej stopy procentowej wskazanej w przepisach Kodeksu Cywilnego.

K. Jeżeli Należności pozostają niezapłacone po Terminie Wymagalności lub Usługi zostały zawieszone, nie można wprowadzać żadnych zmian w zakresie Usług, z których korzysta Klient, ani też żadne dodatkowe Usługi zamówione przez Klienta nie mogą zostać wprowadzone w życie, dopóki nie otrzymamy wszystkich zaległych kwot należnych. Nie mamy dostępu do informacji o Twojej karcie płatniczej przechowywanych przez podmiot przetwarzający transakcje.

8. JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ SZEROKOPASMOWYCH USŁUG SATELITARNYCH

A. Zgadzasz się przestrzegać warunków naszej Polityki dozwolonego użytku, jak opisano szczegółowo na tej stronie.

B. Świadcząc Usługi zobowiązujemy się postępować profesjonalnie i z należytą starannością.

C. Zobowiązujemy się do jak najszybszego usunięcia zgłoszonych usterek.

D. Usługa ta charakteryzuje się dużym opóźnieniem, ponieważ satelity ją świadczące znajdują się na orbicie geostacjonarnej około 30 000 km nad Ziemią. Opóźnienie wynosi zwykle 500–900 ms, chociaż częsty jest wyższy ping. Tak duże opóźnienie oznacza, że usługa satelitarna będzie działać wolniej niż odpowiadająca jej usługa naziemna, chociaż po uruchomieniu prędkość będzie wysoka. Tak duże opóźnienia mogą nie być odpowiednie w przypadku korzystania z Usług w połączeniu z aplikacjami takimi jak gry online lub innymi aplikacjami, w których wymagane jest małe opóźnienie.

E. Dołożymy wszelkich starań, aby naprawić zgłoszone usterki tak szybko, jak to możliwe. Usługa jest dystrybuowana w stanie „takim, jakim jest” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

F. Usługa ta charakteryzuje się dużym opóźnieniem, ponieważ satelity ją świadczące znajdują się na orbicie geostacjonarnej około 30 000 km nad Ziemią. Typowe opóźnienie jest rzędu 500–900 ms, chociaż wyższe czasy pingu nie są rzadkością. Takie duże opóźnienie oznacza, że usługa satelitarna będzie wolniej reagować niż równoważna usługa naziemna, chociaż w takim przypadku prędkość będzie duża. Nie nadaje się do zastosowań takich jak gry, gdzie wymagane jest małe opóźnienie.

9. ZAWIESZENIE LUB ODŁĄCZENIE USŁUG

A. Możemy w dowolnym momencie:

1. Tymczasowo zawiesić Usługi w celu naprawy, konserwacji lub ulepszenia któregokolwiek z naszych systemów, niezależnie od lokalizacji, lub tymczasowo zapewnić zastępcze Usługi lub Sprzęt o podobnej funkcjonalności do wcześniej dostarczonych; Lub

2. Przekażemy Ci instrukcje dotyczące korzystania lub zmiany Usług (które zgadzasz się przestrzegać), jeśli zasadnie uznamy, że takie instrukcje zostały Ci przekazane w interesie bezpieczeństwa lub utrzymania jakości usług.

B. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię z możliwie największym wyprzedzeniem i powiadomimy Cię z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed takim zawieszeniem, a po tymczasowym zawieszeniu będziemy dążyć do przywrócenia Usług tak szybko, jak to będzie możliwe.

C. Możemy zawiesić nasze Usługi bez ostrzeżenia:

1. W przypadku wystąpienia Ryzyka Wykluczonego;

2. W sytuacji awaryjnej;

3. Jeżeli wymaga tego od nas strona trzecia, której systemów używamy do świadczenia Usług;

4. Gdy wymaga tego od nas policja, służby bezpieczeństwa lub inna strona posiadająca uprawnienia prawne do złożenia takiego wniosku;

5. Jeśli Ty, Twoi pracownicy/użytkownicy/osoba trzecia, której udzieliłeś dostępu do Usług, nie przestrzegacie warunków niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy z nami;

6. Jeżeli Ty, Twoi pracownicy/użytkownicy/osoba trzecia, którym udzieliłeś dostępu do Usług, uszkodzisz Sprzęt;

7. Jeśli grozisz fizycznie lub słownie któremuś z naszych pracowników lub znęcasz się nad nim;

8. Jeśli nie uiścisz wszystkich należnych nam Opłat w Terminie Wymagalności;

9. Jeśli naruszysz niniejszą Umowę.

D. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za ponowne połączenie, jeśli Ty lub Twoi pracownicy/użytkownicy działając samodzielnie lub za pośrednictwem strony trzeciej, spowodowaliście lub przyczyniliście się do zawieszenia Usług.

10. ROZWIĄZANIE UMOWY TELEKOMUNIKACYJNEJ – ROZWIĄZANIE UMOWY

A. Umowa Telekomunikacyjna jest umową zawieraną na czas określony, zawieraną na okres zwany Minimalnym Okresem Umowy. Po upływie Minimalnego Okresu Umowy Umowa Telekomunikacyjna ulega automatycznej przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, chyba że złożymy pisemne oświadczenie lub wyrazisz sprzeciw wobec takiej automatycznej konwersji. Takie pisemne powiadomienie może zostać złożone nie później niż 30 dni przed końcem Minimalnego Okresu Umowy.

B. Po przekształceniu Umowy Telekomunikacyjnej w umowę na czas nieokreślony Klient może rozwiązać Umowę Telekomunikacyjną bez konieczności uiszczania opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt. 10.d, za pisemnym wypowiedzeniem złożonym z 30-dniowym wyprzedzeniem.

C. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy Telekomunikacyjnej oraz Regulaminu, możemy rozwiązać Umowę Telekomunikacyjną za miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

I. w przypadku gdy operator satelitarny nie może lub nie ma zamiaru udostępnić nam Usług, o czym poinformujemy Klienta pisemnie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem

II. jeżeli Klient nie uiścił należności w terminie 14 dni od Dnia Płatności;

III. w przypadku, gdy Klient, jego pracownicy/użytkownicy/osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Usług od Klienta, uszkodzą Sprzęt;

D. Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy: Jeżeli Klient rozwiąże Umowę telekomunikacyjną w ciągu Minimalnego okresu obowiązywania umowy (z wyjątkiem przypadków, gdy Klient ma prawo do rozwiązania Usług bez ponoszenia jakichkolwiek opłat), Klient uiści Opłatę za wcześniejsze rozwiązanie. Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy to koszt, który jesteśmy zobowiązani zapłacić Dostawcy usług satelitarnych w przypadku anulowania subskrypcji. Opłata za wcześniejsze rozwiązanie zostanie potwierdzona w momencie anulowania

E. Możesz rozwiązać Umowę Telekomunikacyjną zgodnie z ust. 10b w formie pisemnej poprzez wypowiedzenie na adres podany w ust. 19a lub kontaktując się z nami.

F. Po zakończeniu Umowy Telekomunikacyjnej Klient:

I. jest zobowiązany do zapłaty bieżących Należności wymagalnych za okres do końca 30-dniowego okresu następującego po dniu, w którym złożono zawiadomienie;

II. zostanie odłączony od Usług i nie będzie mógł już z nich korzystać.

G. Jeżeli po rozłączeniu Usług Klient wyrazi chęć ponownego połączenia się z Usługami, obowiązywać będzie standardowa opłata za połączenie dla danej opcji taryfowej.

11. POSTANOWIENIA TYLKO KONSUMENTÓW – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY TELEKOMUNIKACYJNEJ

A. Punkt 11 dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami.

B. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Telekomunikacyjnej w terminie rozpoczynającym się z chwilą zawarcia Umowy Telekomunikacyjnej i kończącym się z upływem 14 dni od dnia otrzymania Sprzętu (lub w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sprzętu Klienta, od dnia podpisania umowy ). Odstąpienia od umowy należy dokonać pisemnie na adres podany w punkcie 19a lub informując nas o tym telefonicznie lub e-mailem („Zawiadomienie o odstąpieniu”). Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po upływie okresu odstąpienia nie będzie możliwe złożenie oświadczenia o odstąpieniu i oświadczenie takie będzie uważane za rozwiązanie Umowy telekomunikacyjnej w ciągu Minimalnego okresu obowiązywania umowy (patrz ust. 10).

C. Jesteśmy zobowiązani zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Telekomunikacyjnej. Jeśli aktywacja nie zostanie przeprowadzona w ciągu 30 dni od dostarczenia zestawu, płatności nie zostaną zwrócone.

D. W przypadku odstąpienia od Umowy Telekomunikacyjnej po dostarczeniu Sprzętu Klientowi w całości lub w części, Klient otrzyma bezpłatną etykietę kurierska umożliwiającą zwrot zestawu. Zestaw należy zwrócić w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, w przeciwnym razie zwrot pieniędzy nie zostanie zrealizowany.

E. W przypadku, gdy Sprzęt lub określona część Usługi została aktywowana przed otrzymaniem przez nas Informacji o odstąpieniu od umowy, Klient ponosi koszty Usług świadczonych do chwili odstąpienia. Wszelkie obowiązujące Opłaty zostaną odliczone od zwrotów dokonanych na rzecz Klienta.

F. Po zwróceniu Sprzętu niezwłocznie go przetestujemy i sprawdzimy. Jeżeli Sprzęt zostanie zwrócony o obniżonej wartości na skutek korzystania ze Sprzętu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Sprzętu (a nie z powodu jego uszkodzenia lub wady produkcyjnej), pobierzemy od Państwa opłatę Użytkownikowi Opłatę odpowiadającą obniżonej wartości Sprzętu.

G. Dostarczymy Klientowi potwierdzenie dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz fakturę końcową zawierającą wszystkie Opłaty, w tym wszelkie wynikające z nich Opłaty związane ze Sprzętem zgodnie z klauzulą 5(f) oraz saldo netto kwot należnych nam od Klienta lub należne Klientowi przez nas. Należne nam kwoty od Klienta odzyskamy lub zwrócimy Klientowi pozostałą kwotę w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Telekomunikacyjnej.

H. O ile nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy Sprzęt, możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do czasu otrzymania zwróconego Sprzętu lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu zwrotu Sprzętu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

12. INFORMACJA, HASŁO I OCHRONA DANYCH

A. Po zamówieniu przez Ciebie Usług, w celu uzyskania dostępu do Usług możemy udostępnić Ci tożsamość użytkownika (ID użytkownika) i/lub unikalne hasło. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo i właściwe wykorzystanie wszystkich identyfikatorów użytkowników i haseł oraz musi zachować je w poufności i nie ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania od nas pisemnego upoważnienia.

B. Musisz nas natychmiast poinformować, jeśli podejrzewasz, że Twoje hasło zostało naruszone lub jeśli zapomniałeś hasła, a my zapewnimy Ci nowe hasło.

I. Jeżeli mamy uzasadnione podejrzenia, że nastąpiło lub może nastąpić naruszenie bezpieczeństwa lub niewłaściwe użycie Usług, możemy zmienić Twoje hasło, o czym powiadomimy Cię pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail.

II. Musisz niezwłocznie i prawidłowo przekazać nam wszelkie informacje, o które zasadnie prosimy, abyśmy mogli wykonać nasze zobowiązania wynikające z Umowy Telekomunikacyjnej.

III. Musisz natychmiast poinformować nas o wszelkich zmianach w przekazanych nam informacjach, w tym o zmianach w Sprzęcie.

IV. Będziemy przetwarzać, przechowywać, udostępniać i wykorzystywać dane osobowe przekazane nam przez Ciebie zgodnie z naszą Polityką prywatności opublikowaną na tej stronie internetowe

13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

A. Niektóre materiały, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług, są chronione prawem autorskim i znakami towarowymi, znakami towarowymi, patentami oraz innymi przepisami i regulacjami dotyczącymi własności intelektualnej i mogą należeć do nas lub stron trzecich. Klient może wykorzystywać takie materiały wyłącznie w celu zapewnienia sobie możliwości korzystania z Usług. Klientowi nie wolno w celu korzystania z Usług kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, publikować ani wykorzystywać komercyjnie takich materiałów uzyskanych w wyniku korzystania z Usług, chyba że jest to zasadnie konieczne.

B. Chociaż podejmujemy w naszej sieci wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych przez Ciebie materiałów lub treści, jeśli prześlesz materiały lub treści podczas korzystania z Usług, nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa.

C. Możemy zażądać od Klienta prawa do kopiowania, powielania, modyfikowania i dostosowywania materiałów Klienta w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta, a Klient udziela nam na to bezpłatnej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej licencji.

D. Prawa własności intelektualnej do Oprogramowania pozostają naszą własnością i własnością naszych licencjodawców. Klient zgadza się przestrzegać wszelkich licencji Oprogramowania zgłoszonych Klientowi w jakikolwiek sposób, w tym licencji wyświetlanych na ekranie, którego Klient używa do korzystania z Usług.

E. Udzielamy Państwu niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w formie wykonywalnej. Licencja udzielona Klientowi na podstawie Umowy Telekomunikacyjnej jest licencją udzieloną Klientowi i Klientowi nie wolno udzielać dalszych licencji, przenosić, cedować ani w inny sposób zbywać powyższą licencją. W przypadku korzystania przez Klienta z Oprogramowania w sposób naruszający Umowę Telekomunikacyjną, możemy wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym. Może to mieć wpływ na możliwość korzystania przez Klienta z całości lub części Usług, jednakże Klienta nadal będą związani postanowieniami Umowy Telekomunikacyjnej.

F. Klientowi nie wolno kopiować Oprogramowania z wyjątkiem celów tworzenia kopii zapasowych lub archiwizacji. Kopie takie podlegają warunkom Umowy Telekomunikacyjnej. Klientowi nie wolno pożyczać, wynajmować, dzierżawić ani w inny sposób rozporządzać Oprogramowaniem. Klientowi nie wolno podejmować prób odtwarzania kodu źródłowego, odszyfrowywania, dekompilowania lub dezasemblowania Oprogramowania ani w inny sposób redukowania Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka ani świadomie pozwalać na to innym osobom, z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo wyraźnie zabrania takich ograniczeń. Klientowi nie wolno modyfikować Oprogramowania i tworzyć dzieł zależnych od Oprogramowania.

G. Klientowi nie wolno pobierać ani w żaden inny sposób eksportować ani reeksportować Oprogramowania ani żadnych powiązanych z nim informacji lub technologii, chyba że zachowa to pełną zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym przepisami dotyczącymi kontroli eksportu obowiązującymi w kraju pochodzenia.

14. USŁUGI KONSERWACYJNE

A. O ile wyraźnie nie uzgodniliśmy z Tobą inaczej na piśmie, wyłącznie nasi pracownicy lub nasi upoważnieni agenci mogą świadczyć usługi konserwacji i naprawy Usług i Sprzętu.

B. Dodatkowe opłaty mogą zostać naliczone w przypadku, gdy jakikolwiek problem został spowodowany niewłaściwym użyciem lub nadużyciem Sprzętu przez Ciebie lub osobę działającą w Twoim imieniu lub pod Twoją kontrolą, nawet jeśli takie zdarzenia wystąpiły podczas próby naprawy, usunięcia lub rekonfiguracji Sprzętu lub Usług. Obejmuje to wszelkie Opłaty, które w uzasadniony sposób i bezpośrednio poniesiemy w wyniku działań, do podjęcia których jesteśmy zasadnie zobowiązani, wynikających z wpływu wirusów, złośliwego oprogramowania lub innego złośliwego oprogramowania wprowadzonego za pośrednictwem dowolnej części Sprzętu.

C. Jeżeli zakupiłeś Sprzęt bezpośrednio od nas, będziesz odpowiedzialny za konserwację po upływie określonego okresu gwarancyjnego. Jeśli zdecydujesz się na instalację Sprzętu przez stronę inną niż my, jesteś odpowiedzialny za konserwację i naprawę Sprzętu.

D. Warunkiem niniejszej Umowy jest podanie nam ważnego i aktualnego adresu e-mail, za pośrednictwem którego możemy się z Tobą w każdej chwili skontaktować. W przypadku, gdy nie posiadamy ważnego lub aktualnego adresu e-mail, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za dodatkowe opłaty powstałe w wyniku naszej niemożności skontaktowania się z Tobą w sprawie Twojego konta lub w innych sprawach w sposób terminowy i skuteczny. Możemy również udostępnić Ci konkretny adres e-mail, który umożliwi Ci dostęp do naszego portalu klienta, za pośrednictwem którego od czasu do czasu może być udostępniany szereg informacji, zarówno specyficznych dla Ciebie, jak i ogólnych dotyczących Usług. Ten adres e-mail może być również wymagany do takich działań, jak przeglądanie faktur online, zgłaszanie problemów i otrzymywanie od nas korespondencji.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

A. Zakres naszej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług podlega obowiązującym przepisom prawa, w szczególności przepisom Prawa Telekomunikacyjnego oraz Kodeksu Cywilnego. Nienależyte wykonanie Usług ma miejsce w szczególności w przypadku niespełnienia minimalnych poziomów jakości usług wskazanych w dokumencie Parametry Jakości Szerokopasmowych Usług Satelitarnych.

B. W przypadku nienależytego wykonania Usług trwającego dłużej niż 24 godziny, Klientowi przysługuje rabat w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia za Usługę, której dotyczy uchybienie, za każdy dzień nienależytego wykonania. Do okresu, w którym obowiązuje rabat, nie wlicza się czasu, w którym usunięcie awarii było niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Klienta lub na skutek działania Siły Wyższej.

C. Aby otrzymać rabat należy złożyć reklamację zgodnie z Procedurą Reklamacyjną. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z Procedurą reklamacyjną.

D. Nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty lub usługi zamówione przez Ciebie od osób trzecich za pośrednictwem Usług oraz w przypadku, gdy zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwia nam wykonanie naszych zobowiązań lub świadczenie Usług. Żadne z postanowień Umowy Telekomunikacyjnej nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności ani odpowiedzialności naszych agentów, wykonawców lub pracowników wykonujących obowiązki w naszym imieniu za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem; za oszustwo lub fałszywe oświadczenia; oraz inne tytuły, których wyłączenie nie jest dopuszczalne przepisami prawa.

E. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek pośrednie, wtórne, przypadkowe straty lub szkody lub jakąkolwiek utratę zysków, przychodów, wydatków, wartości firmy lub przewidywanych oszczędności, niezależnie od ich przyczyny, nawet jeśli można je było przewidzieć lub zostać nam zgłoszone w jakikolwiek sposób sposób

F. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty lub usługi zamówione przez Ciebie od innych firm korzystających z Usług, za jakiekolwiek straty wynikające z zawieszenia, odłączenia lub niedostępności Usług lub jeśli coś poza naszą rozsądną kontrolą uniemożliwia nam wykonywanie naszych obowiązków lub świadczenie jakichkolwiek Usług.

G. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności ani odpowiedzialności któregokolwiek z agentów, wykonawców lub pracowników, którzy dla nas pracują, za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem; za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, której prawo nie może wyłączyć

H. Niniejsza klauzula 15 będzie obowiązywać nawet po wygaśnięciu niniejszej Umowy

16. ZMIANY UMOWY TELEKOMUNIKACYJNEJ

A. W dowolnym momencie możemy zmienić, zmodyfikować lub zastąpić niniejsze warunki lub dokumentację, o której mowa w Umowie Telekomunikacyjnej. W przypadku jakichkolwiek zmian poinformujemy Państwa pisemnie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany, modyfikacje i zamienniki będą również publikowane na naszej Stronie Internetowej. Możesz rozwiązać Umowę Telekomunikacyjną, jeśli nie zgadzasz się na takie modyfikacje, zmiany lub zastąpienia, składając nam pisemne powiadomienie przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Klient nie wypowie Umowy Telekomunikacyjnej, zostanie ona zmieniona poprzez zastąpienie Regulaminu nową lub zmodyfikowaną treścią.

B. Powyższy przepis dotyczy także:

1. zmienić, wycofać lub zawiesić jakiekolwiek elementy Usług,

2. zmiany stanu Należności za usługi, urządzenia i instalacje,

3.zmiana terminu wystawienia faktury lub częstotliwości/okresu fakturowania.

C. Jeżeli Klient zdecyduje się zrezygnować z jakiejkolwiek części Usług, Klient będzie w dalszym ciągu zobowiązany do spłaty salda należnego Klientowi, w tym między innymi wszelkich Należności wynikających z Umowy Telekomunikacyjnej, aż do jej rozwiązania.

D. W przypadku gdy Należności pozostają nieuregulowane po Terminie Wymagalności lub konto Klienta zostało zawieszone, nie można wprowadzać żadnych zmian w zakresie Usług, z których korzysta Klient, ani też żadne dodatkowe Usługi zamówione przez Klienta nie mogą zostać uruchomione, dopóki nie otrzymamy wszystkich zaległe składki.

17. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Umowa Telekomunikacyjna stanowi prawnie prawomocne i wiążące zobowiązanie zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, a zamawiając Sprzęt i Usługi potwierdzasz, że jesteś uprawniony do zawarcia Umowy Telekomunikacyjnej.

B. Umowa Telekomunikacyjna podlega prawu polskiemu.

C. Umowa Telekomunikacyjna zawierana jest wyłącznie pomiędzy Brdy a Klientem i nie przynosi korzyści ani nie jest wykonalna przez jakąkolwiek osobę trzecią, chyba że wyraźnie określono inaczej w Umowie Telekomunikacyjnej.

D. Wszelkie odniesienia w Umowie Telekomunikacyjnej do prawa należy rozumieć jako odniesienia do tego prawa, w tym do wszelkich zmian lub przepisów wydanych w ich miejsce.

E. Umowa Telekomunikacyjna stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a BRDY w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie inne umowy lub oświadczenia złożone lub złożone przez Ciebie lub nas, ustne lub pisemne.

F. O ile wyraźnie nie postanowiliśmy inaczej w naszych ofertach lub promocjach i jeśli wyraźnie nie uzgodniliśmy inaczej, możesz skorzystać tylko z jednej oferty promocyjnej lub zniżki na Usługi. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie oznacza, że Klientowi przysługuje jakakolwiek oferta promocyjna lub rabat.

G. Wszelką dokumentację, o której mowa w Umowie Telekomunikacyjnej lub dodaną w przyszłości, należy traktować jako w pełni włączoną do Umowy Telekomunikacyjnej i stanowiącą jej integralną część.

H. Od czasu do czasu możemy oferować oferty specjalne w ramach Usług. W przypadku sprzeczności warunków ofert specjalnych z warunkami Umowy Telekomunikacyjnej, pierwszeństwo mają warunki tej oferty specjalnej.

18. CESJA

A. Umowa Telekomunikacyjna zawierana jest z konkretną osobą i w związku z tym nie może być scedowana ani przeniesiona przez Klienta na inną osobę bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

B. Ze względów komercyjnych i innych biznesowych mamy prawo zlecić podwykonawstwo, scedować lub odnowić Umowę Telekomunikacyjną wraz z wszelkimi powiązanymi prawami dostępu i instalacji dowolnej firmie, osobie lub innemu podmiotowi za uprzednią pisemną zgodą Klienta.

19. ZGŁOSZENIA I REKLAMACJE

A. Możesz przekazać nam powiadomienie, wysyłając je pocztą na adres wskazany na naszej stronie internetowej w zakładce „Skontaktuj się z nami”, z zastrzeżeniem wszelkich późniejszych zmian, które będą widoczne na naszej stronie internetowej. Klient może przesłać nam zawiadomienie również drogą elektroniczną na adres e-mail: info@brdyservice.pl.

B. Możemy dostarczyć Ci powiadomienie e-mailem na adres i numer telefonu (w stosownych przypadkach) określone w Zamówieniu lub na adres e-mail powiązany z Twoim kontem klienta BRDY, dostępny za pośrednictwem portalu klienta.

C. Wszelkie informacje związane z Umową Telekomunikacyjną, które mogą z czasem ulec zmianie, będą szczegółowo opisane na naszej Stronie Internetowej. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn adres Serwisu ulegnie zmianie, poinformujemy Klienta o nowym adresie poprzez przesłanie bezpośredniego linku lub poprzez bezpośrednie powiadomienie, w tym również drogą elektroniczną.

D. Zarówno my, jak i Ty, możemy w dowolnym momencie zmienić nasze dane, powiadamiając z wyprzedzeniem drugą stronę na piśmie.

E. W przypadku, gdy Klient chciałby zgłosić reklamację dotyczącą Usług lub Sprzętu, może skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta pisemnie pod adresem info@BRDY.pl, za pośrednictwem naszej Strony Internetowej w zakładce „kontakt” lub telefonicznie . Więcej informacji na temat naszych procedur rozpatrywania reklamacji można znaleźć na naszej stronie internetowej

20. LINKI DO WITRYN OSÓB TRZECICH

Linki znajdujące się na naszej Stronie internetowej mogą prowadzić do opuszczenia Strony. Niektóre łącza na tej stronie mogą nie znajdować się pod naszą kontrolą i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na takich stronach. Udostępniamy te linki wyłącznie dla Twojej wygody, ale w żaden sposób nie popieramy, w całości ani w części, zawartości tych witryn.

Regulamin obowiązujący do dnia 17 września 2023 r

Pobierz nasz regulamin (PDF)

POPROŚ O KONTAKT ZWROTNY