Brdy Dla Domu

Szybki, stabilny, niezawodny

Żadnego kopania. Łatwy w konfiguracji.
Szybkie, niezawodne łącze szerokopasmowe.

Gwarancja dopasowania ceny

Znalazłeś niższą cene w innej firmie?
Pokonamy ją!

Cookies

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej witryny, a inne pomagają nam ją ulepszać, zapewniając wgląd w sposób korzystania z naszych witryn.

Udostępnianie i ujawnianie informacji

Aby wesprzeć świadczenie naszych Usług, możemy korzystać z wielu zasobów w różnych krajach, również zapewnianych przez podwykonawców. Z tego powodu Brdy może ujawnić Twoje Dane Osobowe innym krajom oraz naszym zaufanym podwykonawcom, którymi są:

 • innym członkom grupy firm Brdy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy;
 • Euro Broadband Infrastructure S.a.r.l w celu umożliwienia im przeprowadzania badań jakości usług i bezpośredniej oceny merytorycznej, jeśli wyrazisz na to zgodę;
 • innym partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania umowy, którą zawieramy z Państwem;

Możemy ujawnić Twoje Dane Klienta stronom trzecim:

 • W przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w takim przypadku możemy ujawnić Dane Osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów
 • Jeśli Brdy lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w takim przypadku dane osobowe naszych klientów, które posiadamy na temat naszych klientów, będą jednym z przekazywanych aktywów, z zastrzeżeniem wystawienia Ci normalnych zawiadomień o uczciwym przetwarzaniu
 • Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych w celu wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych standardowych warunków i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Brdy, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego
 • Jeżeli uzyskamy w tym celu Twoją zgodę, możemy udostępnić Twoje Dane Osobowe także innym podmiotom do ich własnych celów
 • Jeśli musimy odpowiedzieć na wezwania sądowe, nakazy sądowe lub inne procesy prawne;

Gdzie przechowujemy dane i Twoje prawa

Dane, które od Ciebie zbieramy, są głównie przechowywane i zarządzane w Wielkiej Brytanii, ale mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może być zaangażowany między innymi w realizację Twojego zamówienia, przetwarzanie Twoich danych płatniczych i świadczenie usług wsparcia. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności. Przekazywanie i przechowywanie jakichkolwiek Danych Osobowych poza EOG będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W każdym przypadku przekazujemy Dane Osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpraca z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w krajach, w stosunku do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w przypadku przekazywania danych do USA – współpraca z podmiotami uczestniczącymi w programie Privacy Shield, zatwierdzona decyzją Komisji Europejskiej.

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Jeśli podaliśmy Ci (lub wybrałeś) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części naszej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Nie należy nikomu udostępniać hasła.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje Dane Osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na naszą stronę; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji zastosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Nasza strona może od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli klikniesz łącze do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że strony te mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych lub poufnych do tych witryn.

Brdy podejmuje wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby chronić informacje użytkowników zarówno online, jak i offline.

Nie będziemy kupować innych informacji, które można powiązać z posiadanymi przez nas danymi osobowymi.

Technologie, których używamy

Umieszczamy następujące ikony, które umożliwiają odwiedzanie naszych profili w różnych kanałach mediów społecznościowych:

 • Facebook;
 • Należy pamiętać, że kanały mediów społecznościowych mogą gromadzić Twoje dane osobowe zarówno wtedy, gdy wejdziesz na określony kanał mediów społecznościowych, jak i nawet wcześniej, gdy wejdziesz na naszą Stronę Internetową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na następującej stronie internetowej:

https://www.facebook.com/policy.php

Okres przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych przez Brdy zależy od celu, w jakim przetwarzamy Twoje Dane Osobowe. Co do zasady Dane Osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia naszych usług. Zasadniczo usuwamy Dane Osobowe 180 dni po wygaśnięciu Twojej umowy z Brdy.

Okres przetwarzania Danych Osobowych może być również przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe). Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa, z których możesz skorzystać nieodpłatnie:

Możesz poprosić nas o:

 • dostępu do Twoich Danych Osobowych – na tej podstawie przekazujemy Ci informacje o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych Danych Osobowych, podmiotach, którym Dane Osobowe zostały ujawnione oraz planowany termin usunięcia Danych Osobowych;
 • •dostarczyć Ci kopię Danych Osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub przekazać te dane stronie trzeciej – w pewnych sytuacjach dostarczyć kopię Twoich Danych Osobowych;
 • poprawić wszelkie błędy w Twoich Danych Osobowych;
 • •usunięcia swoich Danych Osobowych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia swoich Danych Osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – w określonych okolicznościach np. jeśli kwestionujesz dokładność danych

Możesz sprzeciwić się:

 • w dowolnym momencie do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
 • w niektórych innych sytuacjach do dalszego przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, np. przetwarzanie odbywa się w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, napisz do nas na adres GDPR@Brdyservice.pl

W żądaniu dotyczącym Twoich dóbr osobistych powinieneś, o ile to możliwe, precyzyjnie wskazać w szczególności:

 • z którego z wyżej wymienionych praw chcesz skorzystać;
 • jakiego rodzaju operacji przetwarzania dotyczy żądanie;
 • jakiego rodzaju celu, w jakim odbywa się przetwarzanie, dotyczy Twoje żądanie (np. cele analityczne).

Jeżeli przesłane zapytanie jest sformułowane w taki sposób, że nie można ustalić jego treści lub z innych przyczyn nie można na nie odpowiedzieć, Brdy zwróci się do Ciebie o dodatkowe informacje.

Odpowiedź Brdy na Twoje zapytanie zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od jej otrzymania. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Unii Europejskiej, w której pracujesz, zwykle mieszkasz lub gdzie doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod jego adresem – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) lub telefonicznie: 00 48 22 531 03 00.

Twój sprzeciw (lub wycofanie zgody) może oznaczać, że nie możemy świadczyć usług, o które nas prosiłeś lub możesz nie być w stanie korzystać z oferowanych przez nas usług. Doradzimy, gdzie tak jest. W pewnych okolicznościach, nawet jeśli wycofasz swoją zgodę, nadal możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub w celu wykonania lub obrony naszych praw lub wypełnienia naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Cookies

Our websites use cookies to store information on your computer. These cookies are essential to make our site work and others help us to improve by providing insight into how our sites are being used.

Information sharing and disclosure

To support the provision of our Services, we may use multiple resources in various countries, also provided by subcontractors. For this reasons, Bigblu may disclose your Personal Data to other countries and our trusted subcontractors that are the following:

 • Other members of Bigblu’s group of companies when it is necessary for the performance of the agreement;
 • Euro Broadband Infrastructure S.a.r.l for the purpose of allowing them to undertake service quality surveys and direct meriting when you consent to it;
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. and other credit reference agencies for the purpose of assessing your credit score where this is a condition of us entering into an agreement with you;
 • Elavon when they process payments and enable you to pay for our Services,
 • Other business partners, suppliers and sub-contractors for the performance of any contract we enter into with you;

We may disclose your Customer Data to third parties:

 • In the event that we sell or buy any business or assets, in which case we may disclose Personal Data to the prospective seller or buyer of such business or assets
 • If bigblu or substantially all of its assets are acquired by a third party, in which case Personal Data we hold about our customers will be one of the transferred assets, subject to normal fair processing notices being issued to you
 • If we are under a duty to disclose or share Personal Data in order to comply with any legal obligation, or in order to enforce or apply our standard terms and other agreements; or to protect the rights, property, or safety of bigblu, our customers, or others. This includes exchanging information with other companies and organisations for the purposes of fraud protection and credit risk reduction
 • If we obtain your consent to this end, we could make your Personal Data available also to other entities for their own purposes
 • If we need to respond to legal summonses, court orders or other legal processes;

Where we store data and your rights

The data that we collect from you is primarily stored and managed in the UK, but may be transferred to, and stored at, a destination outside the European Economic Area (“EEA”). It may also be processed by staff operating outside the EEA who work for us or for one of our suppliers. Such staff may be engaged in, among other things, the fulfilment of your order, the processing of your payment details and the provision of support services. We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy. The transferring and storing of any Personal Data outside of the EEA will be done so with applicable data protection laws.

In any case, we transfer Personal Data outside the EEA only when necessary, while ensuring an adequate level of protection, primarily through:

 • cooperation with entities processing Personal Data in countries in relation to which an appropriate decision of the European Commission has been issued;
 • the use of standard contractual clauses issued by the European Commission;
 • applying binding corporate rules approved by the competent supervisory authority;
 • in case of transferring data to the USA – cooperation with entities participating in the Privacy Shield program, approved by the decision of the European Commission.

All information you provide to us is stored on secure servers. Any payment transactions will be encrypted using SSL technology. Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our site, you are responsible for keeping this password confidential. You should not to share a password with anyone.

Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your Personal Data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

Our site may, from time to time, contain links to and from the websites of our partner networks, advertisers and affiliates. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for these policies. Please check these policies before you submit any personal or confidential data to these websites.

Bigblu takes every reasonable precaution to protect users’ information both on-line and off-line.

We will not buy other information, which can be linked to your personally identifiable information that we hold.

Technologies that we use

We place the following icons that enables you to visit our profiles in different social media channels:

 • Facebook;

Please note that the social media channels could collect your personal data both if you enter a particular social media channel and even before that, when you enter our Website. Please read more about it on the following website:

Term of Personal data processing

Personal data processing time by Bigblu depends on the purpose for which we process your Personal Data. As a rule, Personal Data is processed for the time of provision of our services. Generally, we delete Personal Data 180 days after termination of your agreement with Bigblu.

Term of Personal data processing may be also extended if the processing is necessary to establish any claims or defend against them, and after that time only if, and to the extent required by law (tax and accountancy rules in particular). After the processing period has expired, Personal Data is irreversibly deleted or anonymized.

Your legal rights

You have the following rights, which you can exercise free of charge:

You can ask us to:

 • give you access to your Personal Data – on this basis, we provide you with information about the processing of your Personal Data, in particular about the purposes and legal grounds for the processing, the scope of Personal Data processed, entities to which Personal Data are disclosed and the planned date of Personal Data removal;
 • provide you with a copy of the Personal Data you provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format and/or transmit that data to a third party—in certain situations provide a copy of your Personal Data;
 • correct any mistakes in your Personal Data;
 • delete your Personal Data— on this basis, you can request deletion of your Personal data, the processing of which is no longer necessary for any of the purposes for which it was collected;
 • restrict processing of your personal data—in certain circumstances, e.g. if you contest the accuracy of the data
 • You can object:
 • at any time to your Personal Data being processed for direct marketing;
 • in certain other situations to our continued processing of your Personal Data, e.g. processing carried out for the purpose of our legitimate interests.

Where we are processing your personal data on the basis of your consent, you can withdraw it at any time, but this does not affect the lawfulness of the processing carried out prior to the withdrawal of the consent;

If you would like to exercise any of those rights, please email us at admin@brdyservice.pl

In your request related to your Personal Rights you should, if possible, precisely indicate in particular:

 • which right of those mentioned above you want to exercise;
 • to what type of processing operation the request refers to;
 • what type of purpose, for which the processing is carried out, your request refers to (e.g. analytical purposes).

If the submitted request is formulated in such a way that it is not possible to determine its content or for other reasons it is not possible to respond to it, Bigblu will ask you for additional information.

Bigblu’s response to your request will be given without unnecessary delay, within 1 month of its receipt at the latest. If it is necessary to extend this deadline, we will contact you for further explanation.

You also have the right to complain to the supervisory authority in the European Union where you work, normally live or where any alleged infringement of data protection laws occurred. The supervisory authority in Poland is the President of the Personal Data Protection Office who may be contacted at its address – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warsaw, Poland) or by telephone: 00 48 22 531 03 00.

Your objection (or withdrawal of consent) may mean we cannot perform the services you have requested of us or you may not be able to use the services we offer. We will advise you where this is the case. In certain circumstances even if you withdraw your consent we may still be able to process your personal information if required or permitted by law or for the purpose of exercising or defending our legal rights or meeting our legal and regulatory obligations.

Otrzymuj nasze najlepsze oferty i aktualności
Poproś o kontakt zwrotny